Προφίλ

Η ''ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Τ.Ε.'' είναι μια κατασκευαστική εταιρεία 4ης Τάξης, η οποία αναλαμβάνει την κατασκευή έργων δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. Η έδρα της εταιρείας στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία επί της οδού Αντήνορος 29 στην Αθήνα, ενώ διατηρεί γραφεία και στην Κέρκυρα. Η εταιρεία λειτουργεί με τη σημερινή μορφή της από το 1995, με διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο τον πολιτικό μηχανικό Πανταζή Κ. Τούμπουρο. Οι δραστηριότητες στον τομέα των κατασκευών ιδιωτικών και δημοσίων έργων ξεκίνησαν από το 1973, περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος έδρασε ατομικά ή ως κύριο μέλος διαφόρων εταιρειών και Κοινοπραξιών.

Η υπευθυνότητα , η οργάνωση και η εμπειρία των στελεχών της και των συνεργατών της αποτελούν τους βασικότερους λόγους που η ''ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Τ.Ε.'' εδραιώθηκε στην ελληνική κατασκευαστική αγορά και κυρίως στην κατασκευή οικοδομικών έργων. Αξίζει να σημειωθεί πως τα έργα παραδίδονται πάντα έγκαιρα, τεχνικά άρτια και χωρίς προβλήματα με τους Κύριους των έργων.
Έργα έχουν πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη την χώρα και το μεγαλύτερο μέρος τους στην Κέρκυρα.