ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ "Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ"

Αφορά την κατασκευή όλων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών επί του υφισταμένου σκελετού εξοπλισμένου σκυροδέματος του Ιδρύματος Θεραπείας και Καταρτίσεως Χρονίως Πασχόντων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Κέρκυρα. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 3.100 m2 και των ημιϋπαίθριων χώρων 480 m2.